Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na právní vztahy mezi společností Bloom Cosmetics s.r.o., se sídlem Bernolákova 7897/11, Bratislava - městská část Staré Město 811 07, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 140128/B, IČO: 51 228 637, DIČ: 2120644295, IČ DPH: SK2120644295, jakožto prodávajícím (dále jen „Prodávající“), a vámi, jakožto kupujícím (dále jen „Kupující“), v souvislosti s objednávkou zboží z webové stránky internetového obchodu www.bloomhair.cz (dále jen „Internetový obchod“), a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Smlouva“).

 • Základní ustanovení
    1. Prodávající a Kupující (dále společně jen „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) se písemně mohou dohodnout na odchylné úpravě od VOP, která bude mít přednost před VOP.
    2. Tyto VOP se vztahují pouze na situace, kdy je Kupujícím spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání a má trvalé bydliště v České republice.
    3. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky.
    4. Volbou práva podle předchozího odstavce však nejsou dotčena spotřebitelská práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V takovém případě se řídí Smlouva zejména ustanoveními § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 • Objednání zboží a uzavření Smlouvy
    1. Na Internetovém obchodě Prodávající nabízí zboží k prodeji. Součástí každé nabídky zboží je i jeho název, hlavní vlastnosti a informace o způsobu použití. Dále je součástí zejména také údaj o dostupnosti, celkové ceně zboží, poplatcích za dopravu, případně za využití způsobu platby.
    2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Internetovém obchodě je informativního charakteru a nepředstavuje nabídku k uzavření Smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, zejména jde-li o případy uvedené níže.
    3. Zboží Kupující objedná tak, že stisknutím tlačítka „Přidat do košíku” vloží zboží, které má v úmyslu koupit, do košíku (dále jen „Objednávka“). Po vyplnění identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a platby, bude Kupující seznámen s konečnou kupní cenou zboží. Konečná kupní cena zahrnuje cenu za zboží umístěné v košíku, daň z přidané hodnoty, poplatky za dopravu, případně za využití způsobu platby, 
    4. Před odesláním Objednávky má Kupující možnost Objednávku zkontrolovat, opravit a měnit. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Pokračovat k platbě“. Údaje uvedené v Objednávce považuje Prodávající za správné a není povinen jejich správnost a pravost ověřovat.
    5. Odesláním objednávky činí Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření Smlouvy.
    6. Obdržení objednávky Prodávající potvrdí Kupujícímu e-mailem uvedeným v Objednávce. Doručením tohoto e-mailu je Smlouva uzavřena.
    7. Objednáním zboží Kupující potvrzuje, že se seznámil s tím, že součástí Objednávky je povinnost uhradit kupní cenu ve výši dohodnuté v Objednávce. Odesláním Objednávky Kupující dále potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem Prodávajícím před zasláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
    8. V případě, že Prodávající dodatečně zjistí nedostupnost některého z objednaného zboží nebo chybně uvedenou cenu, navrhne Kupujícímu uzavření Smlouvy v upravené podobě. V případě, že Kupující přijme takový návrh na uzavření upravené Smlouvy, je taková upravená Smlouva uzavřena v momentě, kdy bude Prodávajícímu doručena akceptace ve formě e-mailu. V případě, že návrh na uzavření upravené Smlouvy Kupující nepřijme, Smlouva se ruší a Prodávající neprodleně vrátí Kupujícímu kupní cenu za zboží, byla-li již zaplacena.
    9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy.
 • Platební podmínky
    1. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek, nezakládají-li dohodnuté podmínky hrubý nepoměr mezi Smluvními stranami. Cena zboží je uvedena v měně Kč včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou poplatků za dopravu, případně za využití jiného způsobu platby, než jsou peněžní prostředky. 
    2. Poplatky za dopravu zboží, poplatky za využití jiného způsobu platby, než jsou peněžní prostředky a případné další poplatky, pokud existují, nejsou zahrnuty v ceně zboží, a budou Kupujícímu sděleny během realizace Objednávky, a budou zvláště zahrnuty do celkové konečné kupní ceny, kterou se odesláním Objednávky Kupující zavazuje uhradit.
    3. Pokud se nedohodnou Smluvní strany jinak, může si kupující zvolit některý z následujících způsobů platby, (i) bezhotovostně platebními kartou, nebo (ii) na dobírku.
    4. Přijetí platby Prodávající potvrdí Kupujícímu e-mailem.
    5. Fakturu doručí Prodávající Kupujícímu e-mailem po doručení zboží, s čímž objednáním zboží Kupující souhlasí, případně v listinné podobě spolu s doručením zboží.
 • Dodací podmínky
    1. Informace o dostupnosti zboží a předpokládaném čase doručení je uvedena na Internetovém obchodě při popisu zboží.
    2. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovou jinou dohodou je například i další informace o dostupnosti zboží a o předpokládaném čase doručení zveřejněná na Internetovém obchodě, s čímž Kupující při objednání zboží souhlasí. Nesplní-li Prodávající svůj závazek dodat zboží ve lhůtě podle věty první a nedodá-li zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, pokud ji Kupující poskytne, má Kupující právo od Smlouvy odstoupit. Zboží bude doručeno ve většině případů do několika dní od objednání.
    3. Zboží bude doručeno způsobem, který si během nákupu Kupující zvolí. O předpokládaném čase doručení bude Kupujícího informovat Prodávající, případně kurýr.
    4. Objednané zboží je Kupující povinen převzít. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím listu, bude-li to kurýr vyžadovat. Při převzetí je Kupující povinen stav zásilky a neporušenost obalu řádně zkontrolovat a v případě jakýchkoli vad toto neprodleně oznámit kurýrovi a Prodávajícímu. 
    5. Je-li zásilka neúplná nebo poškozená, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Pokud takovou zásilku od kurýra Kupující převezme, je povinen poškození popsat a označit v předávacím protokolu nebo záznamu o poškození přepravovaného zboží. Zároveň je v každém případě zapotřebí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, aby Kupující oznámil tuto skutečnost Prodávajícímu a zaslal mu fotografie poškozeného zboží. Jinak převzetím zboží, případně podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti dodání. V případě dodatečných reklamací doručení ohledně poškozeného nebo nekompletního zboží nebo obalu, lze takovou zásilku u Prodávajícího reklamovat, pokud Kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí zásilky od kurýra.
    6. O odeslání zboží Prodávající informuje Kupujícího e-mailem.
    7. Zboží Prodávající doručuje jen na území Slovenska a České republiky, pokud se v individuálním případě Smluvní strany nedohodnou jinak.
    8. Převzetím zboží na Kupujícího přechází vlastnictví koupeného zboží. Vlastnické právo ke zboží však nikdy nepřechází na Kupujícího dříve, než bude zaplacena celá kupní cena.
    9. Zboží se považuje za převzaté okamžikem, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se (a) Kupujícím objednané zboží v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud (b) se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud (c) zboží je dodáváno opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. 
 • Odstoupení od smlouvy
   1. Od Smlouvy má Kupující možnost odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta k odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující oznámení o odstoupení od smlouvy odeslal Prodávajícímu nejpozději v poslední den této lhůty.
   2. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší, a ruší se i každá doplňková smlouva související se Smlouvou. To se vztahuje i na situaci, kdy byl spolu se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek. V takovém případě se ruší i darovací smlouva a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.
   3. O svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy Kupující informuje Prodávajícího jednoznačným prohlášením, například dopisem zaslaným na adresu Prodávajícího nebo e-mailem (dále jen „Oznámení o odstoupení od Smlouvy“). Za tímto účelem může Kupující také použít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP a který si může stáhnout z internetového obchodu po kliknutí na následující odkaz https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/files/CZ_FORMULAR_NA_ODSTUPENIE_OD_ZMLUVY_6e457872-afa8-4c41-8a47-1ae512bc343b.pdf?v=1658233163. Přijetí Odstoupení od Smlouvy Prodávající potvrdí Kupujícímu e-mailem.
   4. Po odstoupení je Kupující povinen předat Prodávajícímu zboží osobně nebo zaslat jej na jeho adresu určenou pro vrácení zboží: FHB Group, s.r.o. (Bloom Cosmetics s.r.o.), Priemyselná 3, 900 21 Bratislava, Slovensko. 
   5. Zboží zašle Kupující v původním stavu, včetně veškerého příslušenství a je-li to možné, tak v původním obalu, nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě. Původ zboží je Kupující povinen prokázat, například přiložením originálu nebo fotokopie dokladu o koupi, záručního listu (je-li ke zboží dodáváno) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Smlouvy.
   6. V případě odstoupení od Smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré platby, které od něho přijal v souvislosti s uzavřením Smlouvy, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovného, případně jiných nákladů a poplatků, pokud takové náklady vznikly, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající vrátí Kupujícímu platby stejným způsobem, jaký použil při platbě za zboží, nedohodnou-li se jinak. Tato jiná dohoda však nebude zahrnovat účtování dalších poplatků. Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je Prodávajícím nabízený nejlevnější běžný způsob doručení. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si Kupující zvolil, a náklady na nejlevnější námi nabízený běžný způsob doručení.
   7. Při odstoupení od Smlouvy nese Kupující pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo jím pověřené osobě na převzetí zboží.
   8. Při odstoupení od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu a další platby dle předchozích odstavců předtím, než je Prodávajícímu zboží doručeno nebo dokud neprokáže Kupující zaslání zboží zpět, ledaže Prodávající si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
   9. Zboží je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat zpět, nebo mu jej osobně předat, nebo předat osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, pokud Kupující zboží předal k přepravě nejpozději v poslední den lhůty uvedené ve větě první.
   10. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
   11. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je:
  • prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • prodej zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal nebo porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo
  • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.
  1. Dokud Kupující nepřevezme zboží, je Prodávající oprávněn kdykoli od Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti, které mu brání v dodání zboží za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, například nedostupnost zboží u výrobce nebo dodavatele, případně změna ceny zboží. O této skutečnosti bude Prodávající Kupujícího co nejdříve po zjištění této skutečnosti informovat a vrátí mu kupní cenu, a to bezhotovostně na jím určený účet.
 • Práva z vadného plnění a záruka
   1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Zboží dodané Prodávajícím dle Smlouvy má vadu, pokud:
  • zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
  • se zboží nehodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží není kompletní, nebo jeho množství míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá Smlouvě,
  • zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Projeví-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 
  2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost:
  • do data uvedeného na zboží, obalu nebo návodu připojeném ke zboží, kde je uvedena doba, po kterou lze zboží použít (tj. minimální trvanlivost/spotřebujte do), jsou-li ze strany Kupujícího dodrženy podmínky pro skladování zboží a nebylo-li ochranný obal zboží otevřen, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady zboží,
  • u ostatního spotřebního zboží 24 měsíců.
  1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
  2. Záruční doba běží od převzetí zboží Kupujícím. Bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení dle Objednávky. 
  3. Odpovědnost Prodávajícího za vady a ustanovení o záruce se neuplatní:
  • na věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • na použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
  1. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo používáním zboží.
  2. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od Smlouvy s Prodávajícím. 
  4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo odstoupit od Smlouvy. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Opětovným vyskytnutím vady je vada, která se projevila potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od Smlouvy odstoupit.
  5. Pokud není v Reklamačním řádu stanoveno jinak, práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.
 • Reklamační řád
    1. V případě, že Kupující objeví na zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo na reklamaci zboží.
    2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v těchto VOP, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
    3. V oznámení o reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Pro tyto účely může Kupující využít vzor reklamačního listu, který je k dispozici na webové adrese zde: […]. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu spolu s reklamací reklamované zboží a doklad o zakoupení zboží u Prodávajícího (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu). Pokud Kupující zboží zasílá Prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit zboží tak, aby předešel jakémukoli poškození při přepravě, a to spolu s veškerým příslušenstvím a dokumentací, které byly součástí originálního balení zboží. Prodávající nebude akceptovat zásilky zaslané na dobírku. 
    4. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.
    5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a potřebná k odbornému posouzení vady. 
    6. Reklamace včetně případného odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího řádného uplatnění (jak je popsáno výše). Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na prodloužení této lhůty. Pokud Prodávající uvedenou lhůtu nedodrží, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy, tedy je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
    7. Prodávající vydá Kupujícímu ve výše uvedené lhůtě k vyřízení reklamace reklamované zboží a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání nebo o výměně zboží, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
    8. Záruka poskytovaná Prodávajícím se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
    9. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto Reklamačním řádu. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů Kupujícím rozhoduje Prodávající.
 • Alternativní řešení spotřebitelských sporů
    1. V případě, že dojde mezi Kupujícím a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz 
    2. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
 • Závěrečná ustanovení
   1. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena spotřebitelská práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   2. Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím prostředků dálkové komunikace a lze ji uzavřít v českém jazyce.
   3. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se neplatné nebo nevykonatelné ustanovení zavazují nahradit ustanovením, které svým účelem nejlépe odpovídá nahrazovanému ustanovení. Nedohodnou-li se Smluvní strany na obsahu nového ustanovení, platí takové ustanovení Smlouvy nebo právního předpisu, které je svým smyslem a obsahem nejblíže nahrazovanému ustanovení.
   4. V případě jakýchkoli dotazů, stížností, podnětů nebo žádostí o nápravu se může Kupující kdykoli obrátit Prodávajícího, například e-mailem na adresu hello@myqueenhair.cz nebo na telefonním čísle +421 908 740 020.
   5. Znění VOP může Prodávající kdykoli jednostranně měnit a doplňovat. Nové VOP nabydou účinnosti dnem jejich zveřejnění na Internetovém obchodě a ruší se tím do té doby platné VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran, které vznikly před účinností nových VOP.
   6. Vzhledem ke způsobu uzavření Smlouvy nebude Smlouva u nás zvlášť uložena a dostupná na požádání. VOP budou kdykoli dostupné na internetovém obchodě.

   

  Příloha: Formulář k odstoupení od smlouvy

  pattern

  15 denní balení Zdarma ke každé objednávce vitamínů

  * 15 denní balení zdarma se automaticky přidá do košíku vždy jen k jednomu produktu vitamínů.

  Black Friday

  50% off na druhý produkt

  Vlož do košíka 2 produkty a druhý ti dáme s 50% zľavou. Platí iba do 01.12.2021.